user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME:s svar på remisser

Foto: Pixabay

ME arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar. Vi vill påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Detta för att de som berörs av förslaget ska få tycka till. Maskinentreprenörerna svarar löpande på de remisser som berör just våra medlemmar. Här nedanför hittar du våra remissvar.

Remissvar under 2024

Remissvar inskickat till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

På förslag

Statens planering av Sveriges transportinfrastruktur styrs genom långsiktiga nationella planer. Planerna är 12-åriga och normalt inleds en ny planeringsprocess vart fjärde år.

2023 påbörjade regeringen arbetet med att ta fram en ny plan. Trafikverket fick i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Det ska ligga till grund för regeringens infrastrukturproposition till riksdagen, för perioden 2026–2037.

I januari i år redovisade Trafikverket sitt inriktningsunderlag till regeringen, och det gick också på extern remiss. ME har svarat på remissen, liksom en rad andra aktörer.

Alla remissvar på regeringens webbplats

Sammanfattning av vad Trafikverket anser prioriterat:

  • Rusta, effektivisera och modernisera den befintliga infrastrukturen.
  • Vidta åtgärder för att klara dels klimat- och trafiksäkerhetsmålen, dels klimatförändringar och yttre hot.
  • Hushålla med resurser genom att minska kostnader, prioritera noga och besluta om nya satsningar först när kostnader och nyttor är väl utredda.

Så tycker ME

  • ME instämmer i regeringens och Trafikverkets prioritering att i första hand underhålla befintlig infrastruktur. Underhållsskulden behöver hanteras och infrastrukturpropositionen bör kommunicera ett måldatum för väg respektive järnväg.
  • Elektrifieringen av tunga anläggningsmaskiner tar tid. Här och nu-alternativet för att minska klimatpåverkan är att använda biodrivmedel. Felställda klimatkrav riskerar också att försena projekt och gynna oseriösa aktörer som lovar för mycket i sina anbud.
  • Att bryta ner projekt i mindre upphandlingar är ett effektivt sätt att öka konkurrensen på leverantörsmarknaden. Krav i upphandlingar bör också ställas på ett sådant sätt att leverantörer faktiskt kan lämna anbud.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över Trafikverkets Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 (pdf 248 kB)

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

2021 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att se över de regler som styr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. Tullbefogenhetsutredningen lämnade in sitt slutbetänkande i december 2023.

I utredningen föreslås att det ska införas starkare lagstiftning för tullen att verka för att stoppa utförsel av stöldgods. Även en ny brottsrubricering ("utförselhäleri") ska införas. Det blir alltså ett brott att transportera stulet gods ut ur Sverige.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

Så tycker ME

ME har under många år lyft problemet med hur stulet gods obehindrat förs ut ur landet av internationella stöldligor. Vi har önskat större befogenheter till tullen att kontrollera utgående trafik. Att det ska bli ett brott att transportera stulet gods ut ur Sverige är något som ME har verkat för länge. Vi välkomnar utredningens förslag.

Vi tycker dock att tullen behöver mer resurser för att klara ett utökat uppdrag. Kommunikationen/överlämningen till polismyndigheten (som ska utreda ett brott som tullen upptäckt) måste också fungera.

Det internationella samarbetet mellan polismyndigheter/tull behöver också säkras och förstärkas, då stulet gods ofta hinner lämna Sverige innan polisen fått in en stöldanmälan.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över SOU 2023:99 Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (pdf 856 kB)

Remissvar under 2023

Remissvar inskickat till Klimat- och näringslivsdepartementet

På förslag

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 aviserat och avsatt medel för ett nytt stöd till lätta ellastbilar. I denna promemoria föreslås att det nya stödet ska införas genom att förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon ändras så att den också omfattar lätta ellastbilar.

Så tycker ME

ME välkomnar att regeringen förstärker klimatstödet till ellastbilar och miljöarbetsmaskiner med ökade anslag under åren 2024–2026. Vi vill dock belysa att elektrifierade arbetsmaskiner finns i mycket begränsad tillgång i närtid, så för vår bransch är det viktigt att klimatpremien för miljöarbetsmaskiner finns kvar långsiktigt.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon (pdf 192 kB)

Remissvar inskickat till Naturvårdsverket

På förslag

Remissen utgör en del av den vägledning Naturvårdsverket tar fram inom masshanteringsområdet och för återvinning av avfall i anläggningsändamål.

Så tycker ME

ME menar att vägledningen saknar både metod och modell för hur en riskbedömning ska göras och vad den ska omfatta. Vi hoppas att det kommer tydliggöras i kommande dokument och fördjupningsmaterial.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över Naturvårdsverkets vägledning Grundläggande om riskbedömning och utgångspunkter för hållbar masshantering (pdf 176 kB)

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

I promemorian föreslås att energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks med 1 krona och 31 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande omräkningsregler. Summan av energi- och koldioxidskatten för sådan bensin blir då 60 öre lägre per liter 2024 än skatten år 2023.

I promemorian föreslås också att skatten på diesel (miljöklass 1) 2024 sänks med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt 2024 med nuvarande omräkningsregler.

Så tycker ME

ME stöttar sänkningen av skatten på bensin och diesel så att den ligger i nivå med EU:s miniminivå för energiskatt.

Dessutom anser ME att det nu är tid att helt avskaffa den årliga överindexeringen om 2 procent utöver KPI på energiskatt för bensin och diesel, då den inte bidrar till en effektiv styrning mot minskade utsläpp.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Sänkt skatt på bensin och diesel (pdf 128 kB)

Remissvar inskickat till Klimat- och näringslivsdepartementet

På förslag

Regeringen föreslår att kraven på minskade utsläpp i reduktionsplikten för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024–2026. På förslag är också att reduktionsnivåerna för 2027–2030 ska slopas. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Så tycker ME

ME tycker att förslaget är bra. Att sänka reduktionsplikten är en kortsiktigt lämplig åtgärd för att motverka de höga drivmedelsprisernas negativa effekter. Lägre drivmedelspriser ökar möjligheten till lika konkurrens inom flera branscher som är beroende av drivmedel, till exempel anläggningsentreprenader, jordbruk, skogsbruk och transporter.

Men – en sänkt reduktionsplikt kan göra det svårare att nå svenska och europeiska klimatmål. Därför är det viktigt att regeringen föreslår kompletterande styrmedel och åtgärder som ser till att Sverige klarar sina mål.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel (pdf 472 kB)

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

Inför förhandlingarna om höstbudgeten har Finansdepartementet skickat ett antal förslag inom skatteområdet på remiss. Bland annat föreslås att den årliga indexeringen av skatt på bränslen inte ska tillämpas för kalenderåren 2024 och 2025. Dessutom föreslås att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel ska gälla även under 2024 och 2025.

Så tycker ME

ME stödjer förslaget. Vi tycker dock att överindexeringen på bensin och diesel helt bör avskaffas i stället för att pausas. Överindexeringen fördyrar de markarbeten våra medlemsföretag utför, vilket medför högre kostnader för beställaren.

Vi vill också påpeka att skattenedsättningen på jordbruksdiesel riskerar att snedvrida konkurrensen i de uppdrag där jord- och lantbruksföretag utför arbete i samma verksamheter som våra medlemsföretag, till exempel snöröjning, grönyteskötsel och markarbeten.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024 (pdf 96 kB)

Remissvar inskickat till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

På förslag

För att framföras på väg ska arbetsmaskiner vara utrustade med färdbelysning, bromsar med mera, som uppfyller fastställda krav. Varje land i EU har hittills reglerat det nationellt, det vill säga med egna krav. Det innebär kostnader för tillverkarna inom sektorn, eftersom en maskin då behöver flera olika typgodkännanden eller utrustas olika för att uppfylla individuella marknader inom EU.

Därför presenterade EU-kommissionen ett förslag till EU-förordning som innebär ett gemensamt regelverk för typgodkännande och marknadskontroll av mobila maskiner för att köras på väg.

Så tycker ME

Maskinentreprenörerna stödjer förslaget att införa en förordning om EU-gemensamt helfordonsgodkännande. Vi menar att det är positivt då det bland annat ger ökad effektivitet och sänkta kostnader.

ME tycker dock att förslaget ska definiera två klasser av maskiner, på motsvarande sätt som traktor a respektive b i förordning EU 167/2013. Därmed ges möjlighet att även helfordonsgodkänna maskiner med konstruktiv hastighet högre än 40 kilometer i timmen. Genom att begränsa förordningen medför det ökade kostnader genom försämrad effektivitet vid förflyttning över längre sträckor.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över Kommissionens förslag till EU-förordning om godkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg som framförs på allmän väg och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 (pdf 104 kB)

Remissvar under 2022

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

Den tillfälligt utökade skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader, enligt en avisering i regeringens budgetproposition för 2023. Syftet är att kompensera jord- och skogsbruket för ökade kostnader på olika insatsvaror och värna svensk konkurrenskraft i dessa sektorer.

Så tycker ME

Vi menar att skattenedsättningen riskerar att snedvrida konkurrensen i de uppdrag där jord- och lantbruksföretag utför arbete i samma verksamheter som våra medlemsföretag, till exempel snöröjning, grönyteskötsel och markarbeten. Vi har inget emot att konkurrenskraften för svenskt lantbruk värnas, och inga synpunkter på att skattenedsättningen förlängs med sex månader, men betonar vikten av att återbetalning av drivmedelsskatt till lantbruket görs på korrekta grunder.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs och vattenbruk (pdf 108 kB)

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

Regeringen presenterade i april 2021 en utredning för att se över den lagstiftning som styr Tullverkets arbete. Syftet var att skapa en mer sammanhållen lagstiftning som reglerar Tullverkets befogenheter i arbetet med kontroller och brottsbekämpning.

Delbetänkandet "Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid" (SOU 2022:48) överlämnades till regeringen i september 2022.

  • Utredningens förslag är bland annat att en ny tullbefogenhetslag införs.
  • Man föreslår att en tulltjänsteman ska ges i stort sett samma generella rätt som en polisman/kustbevakningstjänsteman att stoppa fordon och andra transportmedel.
  • Dessutom föreslås att en tulltjänstemans rätt att kroppsvisitera ska motsvara det som gäller för en polisman.
  • Utredningen föreslår också en ny rätt att avvisa eller avlägsna personer vid ordningsstörningar, och en utökad rätt att undersöka och öppna försändelser.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 juli 2023.

Så tycker ME

ME ser positivt på utredningens förslag. Vi hoppas att de kommer att motverka den internationella brottsligheten som drabbar Sverige. ME:s medlemsföretag är ofta utsatta för stölder av maskiner, utrustning och drivmedel. 

Det som oroar är att utredningen anser att de föreslagna utökade befogenheterna, som också medför en ökad arbetsinsats för Tullverket, ändå förväntas hanteras inom ramen för nuvarande ekonomiska ramar. Det riskerar medföra att Tullverket inte kan uppfylla sina befogenheter och Sveriges gränser kommer att fortsätta vara vidöppna för utförsel av stöldgods.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (pdf 68 kB)

Remissvar inskickat till Miljödepartementet

På förslag

I slutet av maj presenterade Naturvårdsverket sitt uppdrag "Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål" för regeringen. Syftet är att skapa förutsättningar för en bättre hantering av schaktmassor och minska den mängd som lämnas till deponi.

Så tycker ME

ME stödjer flera av de åtgärdsförslag som Naturvårdsverket presenterat, exempelvis att undantaget för användning av "icke förorenad jord eller annat naturligt material som grävts ut i samband med en byggverksamhet" lyfts från avfallsförordningen till miljöbalken. Genom att flytta avsnittet till miljöbalken kan en större andel rena massor hanteras som produkter i stället för avfall.

Däremot tror ME att Naturvårdsverkets förslag om anmälningsplikt för användning av dessa massor skulle leda till onödig administration för entreprenörerna. ME föreslår därför att hanteringen i stället ska omfattas av nya allmänna regler. Det skulle möjliggöra en effektiv återanvändning och återvinning av rena massor – utan krånglig anmälningsplikt.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar till Naturvårdsverkets skrivelse "Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål" (pdf 148 kB)

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

Regeringen beslutade 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att analysera utformningen av ett nytt miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande tidsbaserade vägavgiften för godstransporter på väg. Uppdraget slutfördes i mars 2022. Slutsatsen blev att ett avståndsbaserat system bör ersätta det nuvarande tidsbaserade systemet.

Så tycker ME

ME instämmer i bedömningen att ett avståndsbaserat system kan vara ett alternativ, men menar att det totala skatteuttaget inte får öka. Ett system, viket det än är, bör också vara kompatibelt inom EU för att säkerställa att internationella transporter hanteras likartat.

Utredningen föreslår att alla fordon som omfattas av systemet ska vara utrustade med en fungerande ombordenhet som alltid ska vara påslagen vid färd på det svenska vägnätet. ME anser att bilar i befintlig maskinpark, som körs kortare sträckor årligen bör kunna ges en dispens för krav på ombordenhet.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas yttrande över SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (pdf 120 kB)

Remissvar inskickat till Infrastrukturdepartementet

På förslag

Transportstyrelsen har utrett förutsättningar för att låta personer med körkortsbehörighet B framföra fordon som är tyngre än vad man normalt får köra med den behörigheten. Det gäller fordon för transport av gods med en totalvikt av 3 500–4 250 kilo och som drivs med el eller alternativa bränslen. Syftet har varit att minska utsläppen av växthusgaser. Undantagsmöjligheten finns i EU-direktiv 2018/645.

Så tycker ME

Transportstyrelsens bedömning är att Sverige inte bör införa undantagsmöjligheten i körkortslagen. ME anser tvärtom att Sverige ska införa undantaget, främst på grund av att miljöfördelarna överväger eventuella nackdelar. För att lyckas med omställningen till fossilfria transporter krävs det en massiv elektrifiering av transportsektorn under de kommande åren.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över Transportstyrelsens utredning om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra drivmedel med körkortsbehörigheten B (pdf 100 kB)

Remissvar inskickat till Miljödepartementet

På förslag

Regeringen vill ändra i bonus-malussystemet. Det handlar om att göra justeringar för att följa utvecklingen när det gäller efterfrågan på klimatbonusbilar, begränsa kostnadsökningen för klimatbonusen och stärka miljöstyrningen.

Så tycker ME

Förslaget innebär bland annat att bonusen begränsas till bilar vars nypris uppgår till högst 700 000 kronor. ME anser att pristaket bör vara högre för elektrifierade lätta lastbilar, så att fler modeller kan omfattas av klimatbonusen.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas yttrande över promemorian Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar (pdf 68 kB)

Remissvar inskickat till Näringsdepartementet

På förslag

Under 2020 beslutade EU om ett nytt dricksvattendirektiv. Regeringen tillsatte därför en utredning om Sveriges genomförande av direktivet. Utredningen överlämnades till näringsministern i oktober 2021 och innehåller förslag om ändringar i befintliga svenska lagar och förordningar.

Så tycker ME

ME ställer oss positiva till de förslag som ges i utredningens betänkande. De nya bestämmelserna om att vattenleverantörer ska kartlägga, mäta och följa upp vattenläckage-nivåerna kommer att skapa en tydligare bild av det åtgärdsbehov som finns i det svenska VA-nätet. 

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas yttrande över SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (pdf 100 kB)

Remissvar inskickat till Infrastrukturdepartementet

På förslag

Med hänsyn till de höga drivmedelspriserna bör höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023, menar regeringen. Jämfört med en situation där reduktionsnivåerna höjs leder förslaget till minskade drivmedelskostnader.

Så tycker ME

ME menar att förslaget är otillräckligt för att dämpa de skenande drivmedelspriserna, och att reduktionsplikten i stället bör halveras.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Pausad höjning av reduktionsplikten på bensin och diesel 2023 (pdf 144 kB)

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

Regeringen föreslår att energiskatten på bensin och diesel ska sänkas med 1 krona och 5 öre per liter, under tidsperioden 1 maj–30 september 2022.

Så tycker ME

ME tycker förslaget är bra, men att perspektivet är alltför kortsiktigt för att ge ordentlig lindring till medlemsföretagen.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel (pdf 152 kB)

Remissvar inskickat till Infrastrukturdepartementet

På förslag

I oktober 2020 fick utredare Elisabet Falemo i uppdrag av regeringen att föreslå ett regelverk för byggande, drift och underhåll av elvägar. I september 2021 överlämnades "Regler för statliga elvägar" (SOU 2021:73) till infrastrukturministern.

Så tycker ME

ME menar att introducerandet av elvägar är positivt, men att det förutsätter att framtidens elförsörjning kan säkerställas.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över Regler för statliga elvägar SOU 2021:73 (pdf 120 kB)

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

2005 infördes en nedsättning av koldioxidskatten på diesel i arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter. I en promemoria från Finansdepartementet föreslås att skattenedsättningen för diesel som används i dessa verksamheter tillfälligt höjs.

Så tycker ME

ME anser att förslaget ska stoppas helt eftersom ökat stöd riskerar att kraftigt snedvrida konkurrensen inom entreprenadsektorn.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk (pdf 136 kB)

Remissvar inskickat till Infrastrukturdepartementet

På förslag

Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid- och energiskatt under 2022. I promemorian "Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten" föreslås att denna skattebefrielse ska slopas. Dessa drivmedel ska i stället omfattas av reduktionsplikten. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Så tycker ME

ME menar att om skattebefrielsen tas bort skulle företagen drabbas hårt av ytterligare prishöjningar från redan höga nivåer.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten (pdf 140 kB)

Remissvar inskickat till Näringsdepartementet

På förslag

I februari 2020 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare för att föreslå åtgärder som stödjer en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Sommaren 2021 överlämnade utredningen betänkandet "Vägen mot fossiloberoende jordbruk" (SOU 2021:67).

Så tycker ME

ME stöder den del av förslaget som vill ta bort lantbrukets skatteåterbäring för drivmedel eftersom det har skapat orättvisa konkurrensfördelar i vår bransch. Vi motsätter oss dock förslaget som innebär en biopremie till lantbruket.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende jordbruk (pdf 44 kB)

Remissvar inskickat till Finansdepartementet

På förslag

I promemorian "Sänkt energiskatt på bensin och diesel" föreslås att energiskatten på bensin och diesel sänks med 50 öre per liter inklusive moms. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Så tycker ME

ME stödjer förslaget, men vill påpeka att drivmedelskostnaderna ändå ökar som följd av reduktionsplikten. Ett viktigt nästa steg är därför att avskaffa den årliga överindexeringen av energiskatten om 2 procent utöver KPI.

Läs hela remissvaret

Maskinentreprenörernas remissvar över promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel (pdf 88 kB)

Remissvar under 2021

Miljödepartementet

Regeringen beslutade i december 2019 att tillkalla en särskild utredare för att lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel. I juni 2021 slutförde utredningen, som antagit namnet Utfasningsutredningen, uppdraget och överlämnade betänkandet ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” till regeringen. På ME välkomnar vi utredningens förslag om att utfasningen av fossila drivmedel i arbetsmaskiner ska ske genom en kombination av bland annat elektrifiering och en övergång till hållbara förnybara drivmedel.

Maskinentreprenörernas remissvar över Utfasningsutredningen SOU 2021:48 (pdf 128 kB)

Finansdepartementet

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att utveckla Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för en minskad klimatpåverkan inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten har publicerat ”Förslag till hållbarhetskriterier för cirkulära massor och fyllnadsmaterial”, som ME har gett synpunkter på. Bland annat ser ME positivt på att ha en massdispositionsplan i projekteringsskedet, men menar att det är otydligt hur kraven ska värderas vid upphandling.

Maskinentreprenörernas remissvar över Upphandlingsmyndighetens ”Förslag till hållbarhetskriterier för cirkulära massor och fyllnadsmaterial” (pdf 119 kB)

Finansdepartementet/Miljödepartementet

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av hanteringen av schaktmassor och föreslå hur regelverk kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering. ME anser att vi bör göra allt vi kan för att återanvända så mycket material som möjligt. Inte bara för att det är bättre för klimatet, utan även för att det är mer logiskt och ekonomiskt ur ett samhällsperspektiv.

Maskinentreprenörernas remissvar för Naturvårdsverkets vägledning "Tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor" (pdf 153 kB)

Finansdepartementet

Upphandlingsmyndigheten har kommit med förslag på klimatkrav som kan användas vid upphandlingar av större väg- och anläggningsprojekt. Förslaget är en del av arbetet med regeringsuppdraget om att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. ME har i sina synpunkter fokuserat på kraven som gäller utförandentreprenader. Vi menar att det är beställaren, inte entreprenören, som har störst möjlighet – och därigenom störst ansvar – att minska miljöpåverkan.

Maskinentreprenörernas remissvar över Upphandlingsmyndighetens förslag på klimatkrav vid upphandlingar av större väg- och anläggningsprojekt (pdf 32 kB)

Infrastrukturdepartementet

Regeringen gav i juni 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Trafikverket anser att det är mest effektivt att först vårda det vi har. ME ställer sig bakom att den befintliga infrastrukturen ska prioriteras, men menar att det även finns behov att genomföra samhällsekonomiskt lönsamma investeringar.

Maskinentreprenörernas remissyttrande över Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037  (pdf 74 kB)

Infrastrukturdepartementet

I propositionen från Infrastrukturdepartementet föreslås reduktionsnivåer till och med 2030 för bensin och diesel. ME konstaterar likt Svenskt Näringsliv att förslaget har en otillräcklig analys av påverkan på näringslivet till följd av högre drivmedelspriser. En av de största kostnaderna för ME:s medlemmar är bränsle och företagen jobbar aktivt med att minska bränsleförbrukningen.

Maskinentreprenörernas remissyttrande över promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (pdf 101 kB)

Finansdepartementet

Ändringen i Finansdepartementets promemoria innebär att den så kallade överindexeringen på bensin och diesel pausas år 2022, ett förslag som både Svenskt Näringsliv och ME ställer sig bakom. ME anser också att BNP-indexeringen av drivmedelsskatt bör slopas helt. Drivmedel är en betydande kostnad för våra medlemmar. Överindexeringen fördyrar markarbetet vilket medför högre kostnader för beställaren.

Maskinentreprenörernas remissyttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (pdf 36 kB)

Infrastrukturdepartementet

Regeringen gav i augusti 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerheten för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet. ME anser att Transportstyrelsens definition av yrkesutövning på väg är alltför begränsad. Det leder till att de i rapporten drar en felaktig slutsats att yrkesutövarnas oro för olyckor i samband med vägarbete är obefogad. För att Infrastrukturdepartementet ska kunna bottna i frågan rekommenderar ME att en ny utredning tillsätts.

Maskinentreprenörernas remissyttrande över promemorian Säkerhetshöjande åtgärder på och vid väg (pdf 144 kB)

Äldre remissvar

Regeringskansliet (2020)

Samarbete mellan skola och näringsliv är nyckeln till efterfrågad utbildning för framtiden (pdf 105 kB)

Finansdepartementet (2020)

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Infrastrukturdepartementet (2020)

Framtidens järnvägsunderhåll

Miljödepartementet (2020)

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt 

Genomförande av reviderade EU-direktiv gällande avfallsområdet 

Finansdepartementet (2019)

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Miljö- och energidepartementet (2018)

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt 

Vägar till hållbara vattentjänster

TRV och storstadskommunernas upphandlingskrav (2017)

Maskinentreprenörernas remissvar gällande Krav vid upphandling av entreprenader

Fordonsbeskattning (2017)

Maskinentreprenörernas svar på promemoria om fordonsskatt och bilförmån

Promemoria fordonsskatt

Promemoria bilförmån

Uppdaterad den 17 april 2024